ksiegakompetencji

Wizja

Działalność Centrum opierać się będzie na skoordynowanych działaniach zmierzających do promowania nowych technologii i ich komercjalizacji, kreowaniu wspólnych działań innowacyjnych generowanych na etapie prac koncepcyjnych i rozwojowych, wzmocnieniu współpracy naukowo-technicznej między jednostkami naukowo-badawczymi a podmiotami gospodarczymi, umiędzynarodowieniu działalności Centrum poprzez umocnienie współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz na działaniach zmierzających do ogłoszenia przez NCBiR Programu Strategicznego lub Sektorowego w obszarze badawczym zgodnym z tematyką badawczą Centrum.

Zasadnicze zadania Centrum to: rozwijanie kompetencji partnerów oraz wspieranie i koordynowanie ich działalności, pozyskiwanie wspólnych projektów badawczych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020, np.: Horyzont 2020 oraz działania w kierunku transferu technologii i efektywnej komercjalizacji.

Członkowie centrum współpracują w zakresie zadań stanowiących ich wspólny interes na zasadzie maksymalnego wykorzystania własnych kompetencji, wiedzy eksperckiej i infrastruktury w obszarze nauk technicznych, chemicznych, biologicznych, rolniczych i medycznych.
Strategia Centrum ukierunkowana jest na kreowanie polityki ponadregionalnej i międzysektorowej współpracy z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju, inteligentnej specjalizacji dynamicznego rozwoju i efektywnej komercjalizacji.

Obszary badawcze

 • nowe i klasyczne źródła surowcowe; synteza monomerów i środków pomocniczych
 • zaawansowane technologie syntezy i modyfikacji polimerów i (bio)polimerów
 • zaawansowane przetwórstwo tworzyw polimerowych i biopolimerów
 • funkcjonalizacja materiałów polimerowych i włóknistych
 • wielofunkcyjne materiały kompozytowe i biokompozyty
 • biopolimery w produkcji żywności
 • biotechnologie i nanotechnologie przemysłowe
 • inżynieria bioniczna – kreowanie produktów o wysokim stopniu funkcjonalizacji
 • innowacyjne wyroby specjalnych zastosowań: w tym, m.in. bio/nanomateriały, produkty 2D i 3D, wysokosprawne materiały filtracyjne, inteligentne materiały opakowaniowe, specjalistyczne materiały sensoryczne, materiały stosowane w optyce i elektronice
 • innowacyjne wyroby specjalnych zastosowań stosowane w budownictwie i transporcie
 • innowacyjne wysokospecjalistyczne wyroby do zastosowań w medycynie i ochronie zdrowia
 • biorafinacja i biokonwersja surowców polimerowych i włóknistych
 • ocena wpływu nowych technologii i produktów na środowisko i człowieka z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • ocena cyklu życia produktów, badania biorozkładu materiałów polimerowych, „studium wykonalności w zakresie analizy rynku, analizy ekonomicznej, technicznej i strategicznej”
 • recykling i odzysk materiałów polimerowych oraz włóknistych
 • zaawansowane metody obliczeniowe dla rozwoju teoretycznych modeli właściwości materiałów polimerowych, w tym układów złożonych

Inicjatorzy centrum


Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych w Łodzi

Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

Pomysłodawcy Centrum POLINTEGRA wpisują się w aktualne trendy propagowania szerokiej współpracy przy opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług (Open Innovation) i mają szansę na wniesienie istotnego wkładu do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Centrum może znacząco wpłynąć na efektywną współpracę w dziedzinie badań i rozwoju innowacyjności.
Sektory polskiej gospodarki potencjalnie zainteresowane działalnością CENTRUM stanowią istotny i dynamiczny segment polskiego rynku, z dużym i ciągle rosnącym potencjałem do finansowania działalności badawczej i rozwojowej.
Centrum POLINEGRA liczy 68 członków, w tym 37 jednostek naukowych i 31 firm. Partnerem do współpracy z Centrum jest Europejskie Stowarzyszenie Naukowe European Polysaccharide Network of Excellence EPNOE z siedzibą w Paryżu oraz firma doradcza PwC, która jest partnerem merytorycznym.